ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Од областа на заштитата и спасувањето, Проинспект за Вашите потреби изготвува:
План за заштита и спасување

  •  Елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи
  •  Проценка на загрозеност од природни непогоди и други несреќи
  •  План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи
  •  Правилник за заштита од пожари
  •  Обуки на вработени за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи од    специјализирани експерти
  •  Мерење на отпор за распространување на громобранска инсталација
  •  Пожарен ред
КОНСАЛТИНГ

Конслатингот представува најразвиен облик на услуги кои денес ги користат сите компании во земјите членки на ЕУ.
Консалтингот ги опфаќа сите области од бизнисот и другите човечки активности: финансии, истражување, развој, производство и технологија, системи на менаџмент, заштита на животната и работната средина, маркетинг, пласман на производите, комуникации, примена на законските прописи на домашен и странски пазар и сл. 
Условите и барањата кои притоа се поставуваат пред консултантите се многу комплексни, а затоа пак се бара широко образование и специјализација во областите во кои се нудат консултантските услуги.
ПРОИНСПЕКТ Ви нуди консултантски услуги на база на широката компетенција и богатото искуство кое го поседуваме.

ПРОИНСПЕКТ врши имплементација на ISO стандардите за квалитет.


ЖИВОТНА СРЕДИНА

Од областа на животната средина, Проинспект за Вашите потреби изготвува:

- Елаборат за заштита на животна средина

- Студии за оцена на влијанието на објектите врз животната средина
- А интегрирани дозволи
- Б интегрирани дозовли
- Управување со отпад.

Заштита на животна средина, Елаборат за заштита на животна средина

ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА


Од почетокот на 2013 година, Проинспект ја прошири дејноста со продажба на Лична заштитна опрема, неопходна за работниците. Располагаме со сите видови на заштитна опрема од светски познати производители.


Ова е само дел од нашата понуда:
                                                                         
 Zaštitne rukavice Roller Zaštitne rukavice Redstart Zaštitne rukavice Alaska Zaštitne rukavice FlamingoZaštitne rukavice Harrier žutePower A E P FO WR HRO SRC Force A E P FO WRU HRO SRC Shovel F2A CI HI3 SRC Thermic Green S5 CI HRO SRCDesman classic bluza Desman classic prsluk Emerton camouflage bluza Eland pantalone Narellan polukombinezonMaska 6800 Šlem MK1 Šlem sa vizirom MK7 Šlem Evo Lite PolumaskaFinney tamne   Rozelle bistre  Fergus žute
ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Со овој закон се утврдуваат мерките за безбедност и здравје при работа, обврските на работодавачот и правата и обврските на вработените од областа на безбедноста и здравјето при работа.
Упатство: Клик на текстот во документот и одете надолу или нагоре со стрелките за вртење на страници. 


БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

ДТИК ПРОИНСПЕКТ ДОО Скопје како стручна и професионална организација во доменот  на безбедноста и здравјето при работа во можност е да Ви понуди извршување на следните услуги:
- Изработка на проценка на ризик и концепт за изјава за безбедност при работа за работните места и работната средина; (Член. 11).

- Обука  на  вработените  за  безбедност  и  здравје  при  работа  согласно  посебно подготвена програма; (Член. 31)

- Мерење  на  физички  штетности  во  работната  средина:  осветленост,  бучава, вибрации;   (Член. 34).

- Зимски и летни мерења   на   микроклиматски услови во работна средина и тоа:  температура,   релативна   влажност   и   струење   на воздухот; (Член. 34)

- Мерење на хемиски штетности во работна средина; (Член. 34).

- Мерење на заштитно заземјување; (Член. 34).

- Мерење на громобранска заштита; (Член. 34).

- Испитување на опрема за работа; (Член. 17 алинеја 7 и член 33 став 1).

- Изготвување на план за безбедност и здравје при работа за мобилни градилишта*.
(* - За апликација за градежни дозволи, овој документ ќе Ви биде доставен во електронска форма потпишан со дигитален сертификат на овластеното стручно лице кое го изработило)

- Изготвување на План за евакуација и спасување за вонредни ситуации (чл. 24 став 4)

- Изготвување на Правилник за безбедност и здравје при работа;

- Изготвување на Правилник за лична заштитна опрема;

- Изготвување на План за безбедност и здравје при работа;

- Стручно лице за безбедност при работа; (чл. 17 алинеја 1)

- Обука на вработени за заштита од пожари, евакуација и спасување; (Член. 24 став 7).

Како овие законски обврски на работодавачот може да влијаат врз Вашата компанија

Согласно Законот, глоба од 2.000 евра ќе се изрече за прекршок на правното лице, ако:

-  не назначи едно или повеќе лица одговорни за безбедност при работа во својата работна

-  не утврди план за евакуација и спасување за вонредни ситуации (чл. 24 став 4)

-  мерењатa и испитувањата од членот 34 на овој закон не ги изврши во рок од една година од средина (чл. 17 алинеја 1), денот на започнување на објектот со работа, односно по секоја промена на технолошкиот процес, реконструкција на објектот, реконструкција на техничките инсталации или при измена на технолошката опрема (чл. 35).

Согласно Законот, глоба во износ од 5.000 до 8.000 евра ќе се изрече за прекршок на правното лице, ако:

-  не изготви и не спроведе изјава за безбедност во писмена форма и проценка на ризик на

-  не обезбеди обука на вработените за безбедно извршување на работите (чл. 31),

-  средствата за работа не ги одржува во исправна состојба (чл. 33 став 1) и

-  во работните и помошните простории не изврши испитување на хемиските, биолошките, работно место, физичките штетности, микроклимата и осветленоста (чл. 34).

Работодавачот, кој нема вработено Стручно лице за безбедност, обврските и работите за безбедноста и здравјето при работа утврдени со овој закон, може да ги довери на овластени правни или физички лица.


Комплетниот закон за безбедност и здравје при работа можете да го симнете на web страната на Министерство за труд и социјална политика или ТУКА

Доколку Ви е потребна помош, слободно контактирајте ги нашите стручни лица за безбедност при работа кои ќе ви помогнат со совет или информација.

Тел/факс. (02) 60 91 899, Моб. 078 391 899

УСЛУГИ


ЛОКАЦИЈА


#HealthAndSafety

КОНТАКТ