ЖИВОТНА СРЕДИНА

Од областа на животната средина, Проинспект за Вашите потреби изготвува:

- Елаборат за заштита на животна средина

- Студии за оцена на влијанието на објектите врз животната средина
- А интегрирани дозволи
- Б интегрирани дозовли
- Управување со отпад.

Заштита на животна средина, Елаборат за заштита на животна средина

УСЛУГИ


ЛОКАЦИЈА


#HealthAndSafety

КОНТАКТ