БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

ДТИК ПРОИНСПЕКТ ДОО Скопје како стручна и професионална организација во доменот  на безбедноста и здравјето при работа во можност е да Ви понуди извршување на следните услуги:
- Изработка на проценка на ризик и концепт за изјава за безбедност при работа за работните места и работната средина; (Член. 11).

- Обука  на  вработените  за  безбедност  и  здравје  при  работа  согласно  посебно подготвена програма; (Член. 31)

- Мерење  на  физички  штетности  во  работната  средина:  осветленост,  бучава, вибрации;   (Член. 34).

- Зимски и летни мерења   на   микроклиматски услови во работна средина и тоа:  температура,   релативна   влажност   и   струење   на воздухот; (Член. 34)

- Мерење на хемиски штетности во работна средина; (Член. 34).

- Мерење на заштитно заземјување; (Член. 34).

- Мерење на громобранска заштита; (Член. 34).

- Испитување на опрема за работа; (Член. 17 алинеја 7 и член 33 став 1).

- Изготвување на план за безбедност и здравје при работа за мобилни градилишта*.
(* - За апликација за градежни дозволи, овој документ ќе Ви биде доставен во електронска форма потпишан со дигитален сертификат на овластеното стручно лице кое го изработило)

- Изготвување на План за евакуација и спасување за вонредни ситуации (чл. 24 став 4)

- Изготвување на Правилник за безбедност и здравје при работа;

- Изготвување на Правилник за лична заштитна опрема;

- Изготвување на План за безбедност и здравје при работа;

- Стручно лице за безбедност при работа; (чл. 17 алинеја 1)

- Обука на вработени за заштита од пожари, евакуација и спасување; (Член. 24 став 7).

Како овие законски обврски на работодавачот може да влијаат врз Вашата компанија

Согласно Законот, глоба од 2.000 евра ќе се изрече за прекршок на правното лице, ако:

-  не назначи едно или повеќе лица одговорни за безбедност при работа во својата работна

-  не утврди план за евакуација и спасување за вонредни ситуации (чл. 24 став 4)

-  мерењатa и испитувањата од членот 34 на овој закон не ги изврши во рок од една година од средина (чл. 17 алинеја 1), денот на започнување на објектот со работа, односно по секоја промена на технолошкиот процес, реконструкција на објектот, реконструкција на техничките инсталации или при измена на технолошката опрема (чл. 35).

Согласно Законот, глоба во износ од 5.000 до 8.000 евра ќе се изрече за прекршок на правното лице, ако:

-  не изготви и не спроведе изјава за безбедност во писмена форма и проценка на ризик на

-  не обезбеди обука на вработените за безбедно извршување на работите (чл. 31),

-  средствата за работа не ги одржува во исправна состојба (чл. 33 став 1) и

-  во работните и помошните простории не изврши испитување на хемиските, биолошките, работно место, физичките штетности, микроклимата и осветленоста (чл. 34).

Работодавачот, кој нема вработено Стручно лице за безбедност, обврските и работите за безбедноста и здравјето при работа утврдени со овој закон, може да ги довери на овластени правни или физички лица.


Комплетниот закон за безбедност и здравје при работа можете да го симнете на web страната на Министерство за труд и социјална политика или ТУКА

Доколку Ви е потребна помош, слободно контактирајте ги нашите стручни лица за безбедност при работа кои ќе ви помогнат со совет или информација.

Тел/факс. (02) 60 91 899, Моб. 078 391 899

УСЛУГИ


ЛОКАЦИЈА


#HealthAndSafety

КОНТАКТ