ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Од областа на заштитата и спасувањето, Проинспект за Вашите потреби изготвува:
План за заштита и спасување

  •  Елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи
  •  Проценка на загрозеност од природни непогоди и други несреќи
  •  План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи
  •  Правилник за заштита од пожари
  •  Обуки на вработени за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи од    специјализирани експерти
  •  Мерење на отпор за распространување на громобранска инсталација
  •  Пожарен ред
УСЛУГИ


ЛОКАЦИЈА


#HealthAndSafety

КОНТАКТ