За нас

ДТИК ПРОИНСПЕКТ ДОО - Скопје како стручна и професионална организација во доменот на безбедноста и здравјето при работа во можност е да Ви понуди извршување на следните услуги:

- Обука на вработените за безбедност и здравје при работа согласно посебно подготвена програма; (Член. 31)
- Изработка на проценка на ризик и концепт за изјава за безбедност при работа за работните места и работната средина; (Член. 11).
- Мерење на физички штетности во работната средина: осветленост, бучава, вибрации; (Член. 34).
- Зимски и летни мерења на микроклиматски услови во работна средина и тоа: температура, релативна влажност и струење на воздухот; (Член. 34)
- Мерење на хемиски штетности во работна средина; (Член. 34).
- Мерење на заштитно заземјување; (Член. 34).
- Мерење на громобранска заштита; (Член. 34).
- Испитување на опрема за работа; (Член. 17 алинеја 7 и член 33 став 1).
- Изготвување на План за евакуација и спасување за вонредни ситуации (чл. 24 став 4)
- Изготвување на Правилник за безбедност и здравје при работа;
- Изготвување на Правилник за лична заштитна опрема;
- Изготвување на План за безбедност и здравје при работа;
- Изготвување на Правилник за противпожарна заштита;
- Стручно лице за безбедност при работа; (чл. 17 алинеја 1)
- Обука на вработени за заштита од пожари, евакуација и спасување; (Член. 24 став 7).
- Изготвување на план за безбедност и здравје при работа за мобилни градилишта*.
(* - За апликација за градежни дозволи, овој документ ќе Ви биде доставен во електронска форма потпишан со дигитален сертификат на овластеното стручно лице кое го изработило)

- Елаборат за заштита на животна средина
- Студии за оцена на влијанието на објектите врз животната средина
- А интегрирани дозволи
- Б интегрирани дозовли
- Управување со отпад
- Елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи
- Проценка на загрозеност од природни непогоди и други несреќи
- План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи
- Правилник за заштита од пожари
- Мерење на отпор за распространување на громобранска инсталација
- Пожарен ред

УСЛУГИ


ЛОКАЦИЈА


#HealthAndSafety

КОНТАКТ